Mặt bằng căn hộ 115,6m2 và 90,1m2.

Mặt bằng căn hộ 115,6m2 và 90,1m2.

Mặt bằng căn hộ 115,6m2 và 90,1m2.