Mặt bằng thiết kế căn 80m2 Tòa T10 và Phương án thiết kế cải tạo.

Mặt bằng thiết kế căn 80m2 Tòa T10 và Phương án thiết kế cải tạo.

Mặt bằng thiết kế căn 80m2 Tòa T10 và Phương án thiết kế cải tạo.