Mặt bằng thiết kế cải tạo căn 106,4m2 Tòa T10 Times City và Phương án thiết kế cải tạo.

Mặt bằng thiết kế cải tạo căn 106,4m2 Tòa T10 Times City và Phương án thiết kế cải tạo.

Mặt bằng thiết kế cải tạo căn 106,4m2 Tòa T10 Times City và Phương án thiết kế cải tạo.