Dự án D’.Capitale đã xây dựng xong khối đế thương mại và đang triển khai lên tầng.

Dự án D’.Capitale đã xây dựng xong khối đế thương mại và đang triển khai lên tầng.

Dự án D’.Capitale đã xây dựng xong khối đế thương mại và đang triển khai lên tầng.