Mặt bằng căn hộ điển hình Tòa T10.

Mặt bằng căn hộ điển hình Tòa T10.

Mặt bằng căn hộ điển hình Tòa T10.