D’capitale đã hoàn thiện phần móng và đang dần hính thành phần khung

D'capitale đã hoàn thiện phần móng và đang dần hính thành phần khung

D’capitale đã hoàn thiện phần móng và đang dần hính thành phần khung